0 5680 1111

ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไปและอาณาเขต

อำเภอตาคลี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,056 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อมีดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ    อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์และ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ทิศใต้  ติดต่อกับ    อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    อ.เมือง,อ.สรรพยา,อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาทและ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
        
               
1.1  ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลูกคลื่น มีภูเขาสูงอยู่บริเวณตอนกลางและตอนเหนือของอำเภอ ตอนใต้เป็นที่ราบคลองชลประทานไหลผ่าน ทรัพยากรดินเป็นดินลึกปานกลางถึงตื้นมีการระบายน้ำดี เป็นดินเนื้อละเอียดหรือปานกลางซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชไร่

1.2  ลักษณะภูมิอากาศ

โดยทั่วไปเป็นเขตมรสุมเมืองร้อน  ในฤดูฝนมีฝนตกชุกปานกลางในที่ลุ่มและตกน้อยในที่ดอน  ส่วนในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวบริเวณใกล้ภูเขา  แต่พื้นที่ส่วนใหญ่จะหนาวปานกลางค่อนข้างเย็นสบาย  สำหรับในฤดูร้อนอากาศร้อนมากและร้อนจัดในที่ดอนและจะเกิดวาตภัยในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ของทุกปี

 

2. การปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 10 ตำบล 125 หมู่บ้าน เทศบาลเมือง 1 แห่ง (เทศบาลเมืองตาคลี)  เทศบาลตำบล  1 แห่ง (เทศบาลตำบลช่องแค)  และองค์การบริหารส่วนตำบล  10 แห่ง 

 

3. โครงสร้างประชากร

แผนภูมิที่ 2  ปิรามิดประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ อำเภอตาคลี ปี 2557

แหล่งข้อมูล  จากทะเบียนราษฎร์ที่ว่าการอำเภอตาคลี  เทศบาลเมืองตาคลี และเทศบาลตำบลช่องแค ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

 

4. สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ การทำนา ทำไร่ ตลอดจนพืชผักต่างๆ บางพื้นที่เน้นหนักในการทำไร่ข้าวโพด  อ้อย  ซึ่งบางปีก็ประสบปัญหาด้านผลผลิตและรายได้เนื่องจากภาวะฝนแล้งในบางพื้นที่ซึ่งมีระบบการชลประทานที่สมบูรณ์การประกอบอาชีพจะเน้นหนักไปในด้านการทำนา  โดยบางแห่งทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง

ด้านการอุตสาหกรรม  มีโรงงานขนาดใหญ่ 5 แห่ง คือ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์  โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย  โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และโรงงานผลิตวุ้นเส้น

5. การศึกษา

ด้านการศึกษา  มีโรงเรียนทั้งหมด  80  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 6 โรงเรียน 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  63  โรงเรียน  โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 11 โรงเรียน
    -  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  60 โรงเรียน
    -  โรงเรียนสังกัด  สช. (เอกชน)  จำนวน  11 โรงเรียน
    -  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาคลี                    จำนวน  1 โรงเรียน
    -  จำนวนนักเรียนก่อนวัยเรียนทั้งหมด        2,896 คน
    -  จำนวนนักเรียน ป.1 – ป.6             7,518 คน   
    -  จำนวนนักเรียน  ม.1 – ม.3            3,592 คน   
    -  จำนวนนักเรียน ม.4 – ม.6             2,012 คน
                                                    รวมนักเรียนทั้งสิ้น    16,018     คน
ที่มา : ข้อมูลนักเรียนและโรงเรียน  ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3               อำเภอตาคลี ปีการศึกษา 2557

6. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

-  ถ้ำเพชรตาคลี  อยู่ในเขตตำบลตาคลี ห่างจากที่ว่าการอำเภอตาคลีไปทางอำเภอตากฟ้าประมาณ 8 กิโลเมตร
-  เมืองโบราณวัดจันเสน หมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน ห่างจากที่ว่าการอำเภอตาคลี ประมาณ  28 กิโลเมตร
-  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตาคลีเคารพสักการะ
    หลวงพ่อเดิม  วัดหนองโพ  ตำบลหนองโพ
    หลวงพ่อพรหม  วัดช่องแค  ตำบลพรหมนิมิต
    หลวงพ่อโอด  วัดจันเสน  ตำบลจันเสน
    หลวงปู่สี  วัดเขาถ้ำบุญนาค  ตำบลตาคลี

7. ข้อมูลด้านสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุขอำเภอตาคลีประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลของรัฐ  - โรงพยาบาลตาคลี       ขนาด 120 เตียง
                                   - โรงพยาบาลกองบิน 4 ขนาด  30 เตียง
2. โรงพยาบาลเอกชน  - โรงพยาบาลพาเลซ      ขนาด 30 เตียง
                                   - โรงพยาบาลแพทย์ช่องแค ขนาด 30 เตียง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 แห่ง
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตาคลี 1 แห่ง
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 1 แห่ง 
6. คลินิกเวชกรรมทั่วไป 7 แห่ง
7. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 3 แห่ง
8. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 8 แห่ง
9. คลินิกการผดุงครรภ์(ชั้น 2) 1 แห่ง
10. คลินิกทันตกรรม 5 แห่ง
11. คลินิกกายภาพบำบัด 1 แห่ง
12. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  10 ร้าน
13. ร้านขายยาปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ 17 ร้าน
14. ขายยาสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ 4 ร้าน
15. ขายยาแผนโบราณ 3 ร้าน
16. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 1 แห่ง

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ