0 5680 1111

  • หน้าแรก
  • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทีลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖ ๘๐๑๑๑๑๑ ต่อ ๑๗๐ ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ