0 5680 1111

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ "


พันธกิจ

" มุ่งมั่นพัฒนาบริการสุขภาพดี มีมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ "

 

งานสัมฤทธิ์ หมายถึง การดูแลรักษา มี Clinical outcome อยู่ในเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนด การส่งเสริมสุขภาพสามารถใช้กลยุทธ์ empowerment ได้อย่างทั่วถึง

ชีวิตรื่นรมย์ หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ได้รับการจัดสรรภาระงานและสวัสดิการอย่างเหมาะสม

 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

1. ด้านองค์กร

1.1    เสถียรภาพด้านการเงิน
1.2    ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
1.3    การรองรับประชาคม AEC

2.    ด้านบุคลากร

2.1 การขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาล
2.2 การพัฒนาความสามารถเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับบริบท
2.3 สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่

3.  ด้านผู้รับบริการ

3.1 แนวโน้มที่สูงขึ้นของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
3.2 การพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาตาม Service plan เพื่อรองรับเป็น Node หน่วยบริการ
3.3 การเข้าถึงบริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ